இலக்கணக் குறிப்பறிதல் TNPSC Group 2 2A Questions

பொதுத்தமிழ் - பகுதி - அ : இலக்கணம்

இலக்கணக் குறிப்பறிதல் MCQ Questions

1.

இலக்கணக்குறிப்பு தருக :

ஈக -

A.

குறிப்பு வினைமுற்று

B.

வியங்கோள் வினைமுற்று

C.

தொழிற்பெயர்

D.

நீட்டல் விகாரம்

ANSWER :

B .வியங்கோள் வினைமுற்று

2.

இலக்கணக்குறிப்பு தருக :

கங்கையும் சிந்துவும் -

A.

அன்மொழித்தொகை

B.

உம்மைத்தொகை

C.

பெண்பால் பெயர்கள்

D.

எண்ணும்மை

ANSWER :

D .எண்ணும்மை

3.

இலக்கணக்குறிப்பு தருக :

'வாழ்க' -

A.

முன்னிலை வினைமுற்று

B.

ஏவல் வினைமுற்று

C.

வியங்கோள் வினைமுற்று

D.

தன்மை வினைமுற்று

ANSWER :

C .வியங்கோள் வினைமுற்று

4.

இலக்கணக்குறிப்பு தருக :

பச்சைக் கிளியே வா வா -

A.

உருவகம்

B.

உவமை

C.

எண்ணும்மை

D.

அடுக்குத்தொடர்

ANSWER :

D .அடுக்குத்தொடர்

5.

இலக்கணக்குறிப்பு தருக :

" இரவும் பகலும்" -

A.

அன்மொழித்தொகை

B.

உம்மைத்தொகை

C.

பெண்பால் பெயர்கள்

D.

எண்ணும்மை

ANSWER :

D .எண்ணும்மை

6.

இலக்கணக்குறிப்பு தருக :

அவன் உழவன்-

A.

தொழிற்பெயர்

B.

தெரிநிலை வினைமுற்று

C.

குறிப்பு வினைமுற்று

D.

பெயர்ச் சொல்

ANSWER :

A .தொழிற்பெயர்