அறநூல்கள் நாலடியார், நான்மணிக்கடிகை, பழமொழி நானூறு,.... TNPSC Group 2 2A Questions

பொதுத்தமிழ் - பகுதி - ஆ: இலக்கியம்

அறநூல்கள் நாலடியார், நான்மணிக்கடிகை, பழமொழி நானூறு,.... MCQ Questions

1.
நீதி நூல்களில் சிறியது எது ?
A.
இன்னா நாற்பது
B.
இனியவை நாற்பது
C.
கார் நாற்பது
D.
ஏலாதி
ANSWER :
A .இன்னா நாற்பது
2.
நீதி நூல்களில் பெரியது எது ?
A.
இன்னா நாற்பது
B.
இனியவை நாற்பது
C.
கார் நாற்பது
D.
திருக்குறள்
ANSWER :
D .திருக்குறள்
3.
அகநூல்களில் சிறியது எது ?
A.
இன்னா நாற்பது
B.
இனியவை நாற்பது
C.
கார் நாற்பது
D.
ஏலாதி
ANSWER :
C .கார் நாற்பது
4.

அகநூல்களில் பெரியது எது ?

A.

இன்னா நாற்பது

B.

இனியவை நாற்பது

C.

கார் நாற்பது

D.

திணைமாலை நூற்றைம்பது

ANSWER :

D .திணைமாலை நூற்றைம்பது

5.
இரட்டை அறநூல்கள் யாவை ?
A.
இன்னா நாற்பது ,இனியவை நாற்பது
B.
இன்னா நாற்பது ,கார் நாற்பது
C.
கார் நாற்பது ,இனியவை நாற்பது
D.
கார் நாற்பது ,ஏலாதி
ANSWER :
A .இன்னா நாற்பது ,இனியவை நாற்பது
6.
பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் அறநூல்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை ?
A.
10
B.
11
C.
12
D.
14
ANSWER :
B .11