பிரித்தெழுதுக TNPSC Group 4 VAO Questions

பொதுத்தமிழ் - பகுதி - அ : இலக்கணம்

பிரித்தெழுதுக MCQ Questions

1.

பிரித்தெழுதுக :

அமுதென்று -

A.

அமுது +என்று

B.

அமு+தென்று

C.

அமுதம் + என்று

D.

அமுது + தென்று

ANSWER :

A .அமுது +என்று

2.

பிரித்தெழுதுக :

இடப்புறம் -

A.

இட + புறம்

B.

இடது + புறம்

C.

இ + புறம்

D.

இடது + பக்கம்

ANSWER :

B .இடது + புறம்

3.

பிரித்தெழுதுக :

பாட்டிசைத்து

A.

பாட்டு+ இசைத்து

B.

பா+ இசைத்து

C.

பாட்டு + டிசைத்து

D.

பாட்டு+ சைத்து

ANSWER :

A .பாட்டு+ இசைத்து

4.

பிரித்தெழுதுக :

கண்ணுறங்கு -

A.

கண்+ணுறங்கு

B.

கண்ணு +உறங்கு

C.

கண் + உறங்கு

D.

க + உறங்கு

ANSWER :

C .கண் + உறங்கு

5.

பிரித்தெழுதுக :

வண்கீரை -

A.

வண்+கீரை

B.

வண்ண + கீரை

C.

வ+கீரை

D.

வண்+ ண + கீரை

ANSWER :

B .வண்ண + கீரை

6.

பிரித்தெழுதுக :

ஞானச்சுடர் -

A.

ஞான+சுடர்

B.

ஞானம்+சுடர்

C.

ஞா+சுடர்

D.

ஞானச் +சுடர்

ANSWER :

B .ஞானம்+சுடர்