பெயர் சொல்லின் வகை அறிதல் TNPSC Group 4 VAO Questions

பொதுத்தமிழ் - பகுதி - அ : இலக்கணம்

பெயர் சொல்லின் வகை அறிதல் MCQ Questions

1.

பெயர்ச்சொல்லின் வகை அறிக :

கெடுதல் -

A.

பண்புப்பெயர்

B.

காலப்பெயர்

C.

பொருட்பெயர்

D.

குணப்பெயர்

ANSWER :

D .குணப்பெயர்

2.

பெயர்ச்சொல்லின் வகை அறிக :

"கருமை" -

A.

பண்புப்பெயர்

B.

தொழிற்பெயர்

C.

இடப்பெயர்

D.

குணப்பெயர்

ANSWER :

A .பண்புப்பெயர்

3.

பெயர்ச்சொல்லின் வகை அறிக :

"இனிப்பு" -

A.

பொருட்பெயர்

B.

காரண சிறப்புப்பெயர்

C.

காரண பொதுப்பெயர்

D.

பண்புப்பெயர்

ANSWER :

D .பண்புப்பெயர்

4.

பெயர்ச்சொல்லின் வகை அறிக :

"வட்டம்"-

A.

பண்புப்பெயர்

B.

இடுகுறி சிறப்புப்பெயர்

C.

காரண பொதுப்பெயர்

D.

இவை ஏதும் இல்லை

ANSWER :

A .பண்புப்பெயர்

5.

பெயர்ச்சொல்லின் வகை அறிக :

மாதம் -

A.

தொழிற்பெயர்

B.

பொருட்பெயர்

C.

காலப்பெயர்

D.

சினைப்பெயர்

ANSWER :

C .காலப்பெயர்

6.

பெயர்ச்சொல்லின் வகை அறிக :

புத்தகம் -

A.

இடப்பெயர்

B.

காலப்பெயர்

C.

பொருட்பெயர்

D.

சினைப்பெயர்

ANSWER :

C .பொருட்பெயர்