நூலகம் பற்றிய செய்திகள் TNPSC Group 4 VAO Questions

பொதுத்தமிழ் - பகுதி - இ : தமிழ் அறிஞர்களூம் தமிழ்த்தொண்டும்

நூலகம் பற்றிய செய்திகள் MCQ Questions

1.
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் பரப்பளவு
A.
பத்து ஏக்கர்
B.
ஆறு ஏக்கர்
C.
 நான்கு ஏக்கர்
D.
எட்டு ஏக்கர்
ANSWER :
D .எட்டு ஏக்கர்
2.
சிறந்த நூலகர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருதின் பெயர்?
A.
டாக்டர் எஸ்.ஆர். அரங்கநாதன் விருது
B.
பத்ம பூசன் விருது
C.
ஞானபீட விருது
D.
சாகித்திய அகாதமி விருது
ANSWER :
A .டாக்டர் எஸ்.ஆர். அரங்கநாதன் விருது
3.
அண்ணா நூலகத்தின் ஏழாம் தளத்தில் எந்த நூல்கள் பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது?
A.
சுற்றுலா நூல்கள்
B.
வரலாறு நூல்கள்
C.
 புவியியல் நூல்கள்
D.
மேற்கூறிய அனைத்தும்
ANSWER :
D .மேற்கூறிய அனைத்தும்
4.
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் தரைத் தளம் உட்பட எத்தனை அடுக்குகளைக் கொண்டது?
A.
நான்கு அடுக்குகள்
B.
மூன்று அடுக்குகள்
C.
எட்டு அடுக்குகள்
D.
ஒன்பது அடுக்குகள்
ANSWER :
C .எட்டு அடுக்குகள்
5.
ஆசியக் கண்டத்தின் மிகப்பெரிய நூலகம் உள்ள இடம்
A.
ஜப்பான்
B.
இந்தியா
C.
இலங்கை
D.
சீனா
ANSWER :
D .சீனா
6.
நடமாடும் நூலகம் என்னும் திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ள மாநிலம்?
A.
தமிழ்நாடு
B.
கேரளா
C.
ஆந்திரா
D.
கர்நாடகா
ANSWER :
A .தமிழ்நாடு