ஆறாம் வகுப்பு - இயல் 4 TNTET Paper 2 Questions

ஆறாம் வகுப்பு - இயல் 4 MCQ Questions

1.
பாரதிதாசனால் "எனது வலது கை" எனப் புகழப்பட்டவர்
A.
கல்யாண சுந்தரம்
B.
உடுமலை நாராயணக்கவி
C.
சுரதா
D.
வாணிதாசன்
ANSWER :
A. கல்யாண சுந்தரம்
2.
ஒலி வேறுபாடு அறிந்து சரியான பொருளைத் தேர்க:
மருப்பு - மறுப்பு
A.
சேவல் - குறைப்பு
B.
தந்தம் - எதிர்ப்பு
C.
குதிரை - நீக்கம்
D.
மன்னன் - உறக்கம்
ANSWER :
B. தந்தம் - எதிர்ப்பு
3.
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் ஏழாவது தளத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் பொருந்தாததைத் தேர்க?
A.
சுற்றுலா நூல்கள்
B.
ஓலைச்சுவடிகள்
C.
பிரெய்லி
D.
வரலாறு மற்றும் புவியியல்
ANSWER :
C. பிரெய்லி
4.
ஒலி வேறுபாடறிந்து எது சரியானது என ஆய்க
A.
இராமன் இராவணனை அழித்தான்
B.
இராமன் இராவணனை அளித்தான்
C.
கர்ணன் குந்திக்கு வறம் அளித்தான்
D.
கர்ணன் குந்திக்கு வரம் அழித்தான்
ANSWER :
A. இராமன் இராவணனை அழித்தான்
5.
அனைத்துத் துறை சார்ந்த தரமான மின்நூல்களும் மின் இதழ்களும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் எந்த தளத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது?
A.
நான்காவது தளம்
B.
ஏழாவது தளம்
C.
ஐந்தாவது தளம்
D.
மூன்றாவது தளம்
ANSWER :
B. ஏழாவது தளம்
6.
ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச்சொல் தருக :
PROVIDENT FUND -
A.
வருங்கால வைப்பு தொகை
B.
சம்பள வைப்பு தொகை
C.
நினைவுத் தொகை
D.
வைப்பு தொகை
ANSWER :
A. வருங்கால வைப்பு தொகை