ஏழாம் வகுப்பு - இயல் 8 TNTET Paper 2 Questions

ஏழாம் வகுப்பு - இயல் 8 MCQ Questions

1.
பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்க :
திட்டுமுட்டு -
A.
ஏமாற்றம்
B.
ஒளிர
C.
இசை
D.
தடுமாற்றம்
ANSWER :
D. தடுமாற்றம்
2.
பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்க :
பொறை -
A.
பொறுமை
B.
வருவாய்
C.
குறைவின்றி
D.
வாட்டமின்றி
ANSWER :
A. பொறுமை
3.
பிரித்தெழுதுக :
ஐயைந்தாய் -
A.
ஐ + தாய்
B.
ஐ + ஐந்தாய்
C.
ஐந்து + ஐந்தாய்
D.
ஐயைந்து + ஆய்
ANSWER :
C. ஐந்து + ஐந்தாய்
4.
பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்க :
அழுக்காறு -
A.
நன்மை
B.
பொறாமை
C.
தீமை
D.
பகை
ANSWER :
B. பொறாமை
5.
பிரித்தெழுதுக :
பாலூறும் -
A.
பால்+ஊரும்
B.
பா+ஊரும்
C.
பால்+ லூரும்
D.
இவற்றுள் எதுவுமில்லை
ANSWER :
A. பால்+ஊரும்
6.
பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்க :
பராபரம் -
A.
மேலான பொருள்
B.
சோர்வு
C.
விருப்பம்
D.
கொள்கை
ANSWER :
A. மேலான பொருள்