ஏழாம் வகுப்பு - இயல் 7 TNTET Paper 2 Questions

ஏழாம் வகுப்பு - இயல் 7 MCQ Questions

1.
இரட்டை அறநூல்கள் யாவை ?
A.
இன்னா நாற்பது ,இனியவை நாற்பது
B.
இன்னா நாற்பது ,கார் நாற்பது
C.
கார் நாற்பது ,இனியவை நாற்பது
D.
கார் நாற்பது ,ஏலாதி
ANSWER :
A. இன்னா நாற்பது ,இனியவை நாற்பது
2.
பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் அறநூல்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை ?
A.
10
B.
11
C.
12
D.
14
ANSWER :
B. 11
3.
பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் அகநூல்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ?
A.
5
B.
6
C.
7
D.
8
ANSWER :
B. 6
4.
பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் புறநூல்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ?
A.
1
B.
2
C.
4
D.
6
ANSWER :
A. 1
5.
கார்நாற்பது என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் ?
A.
விளம்பிநாகனார்
B.
காரியாசன்
C.
கண்ணன் கூத்தனார்
D.
பொய்கையார்
ANSWER :
C. கண்ணன் கூத்தனார்
6.
சிறுபஞ்சமூலம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் ?
A.
விளம்பிநாகனார்
B.
காரியாசன்
C.
கண்ணன் கூத்தனார்
D.
பொய்கையார்
ANSWER :
B. காரியாசன்